บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด

คุณสมบัติและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • จบการศึกษาภาคบังคับ
 • อายุระหว่าง 18- 55 ปี
 • ความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์แล้ว
 • ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญา หรือคดีอื่นๆ ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พศ.2558
 • ความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ และมีความตั้งใจที่ทำงานในอาชีพรักษาความปลอดภัย
 • ไม่ดื่มสุราของมึนเมา และติดยาเสพติด

การฝึกอบรม

 • จัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนก่อนการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พศ.2558
 • จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงาน/การบริการลูกค้าของ ผู้ว่าจ้าง
 • จัดฝึกอบรมทบทวนประจำเดือน เพื่อชี้แจง ทบทวนระเบียบวินัยและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน
 • จัดฝึกอบรมประจำปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
 • จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับพนักงานทุกคน

เครื่องแบบ

บริษัทฯ มีเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งชายและหญิง หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รองเท้าหนังมัน สายนกหวีด หมวกปีกกว้าง และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆ วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย ไฟสปอร์ตไล้ท์ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีกิริยามารยาทสุภาพ ตัดผมรองทรง ไม่มีหนวดเครารุงรัง เล็บนิ้วสะอาด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งไม่มีเครื่องประดับส่วนตัวอันจะล่อตาล่อใจต่อมิจฉาชีพ ในเวลาที่สวมใส่เครื่องแบบ

สวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้พนักงาน

 • จัดให้มีเงินกู้ยืมฉุกเฉิน โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับพนักงานใหม่
 • เมื่อเจ็บป่วยจำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็จัดกระเช้าดอกไม้หรือผลไม้ เข้าเยี่ยมการป่วยนั้น
 • สวัสดิการเกี่ยวกับประกันสังคมตามกฎหมาย
 • สวัสดิการเกี่ยวกับกองทุนทดแทนตามกฎหมาย
 • สวัสดิการเงินรางวัลพิเศษตามระเบียบบริษัท
 • สวัสดิการการฝึกอบรมตามระเบียบบริษัท
 • วันหยุดต่างๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาป่วย วันลากิจตามกฎหมาย